Beleid Wonen

Beleid Wonen

De Pinnenburg is een stichting die vanuit christelijk perspectief begeleiding en zorg op maat biedt aan mensen met een (licht) verstandelijke beperking met eventueel bijkomende problematiek zoals ASS, ADHD, hechtingsproblemen of een lichamelijke beperking. Trefwoorden in onze benadering zijn kleinschaligheid, zorg en begeleiding op maat, continuïteit in de begeleiding en een christelijke woon- en leefsfeer.

Onze grondslag is Gods Woord, de bijbel en ons uitgangspunt is dat ieder mens uniek en waardevol is en geschapen naar Gods beeld.  Liefde, respect en betrokkenheid zijn daarom kernbegrippen in het werk.
We willen graag een woonplek en begeleiding bieden aan mensen met een beperking die er zelf voor kiezen om christen te zijn en hier ook, ieder op zijn / haar eigen wijze en niveau, invulling aan willen geven. Concreet houdt  dat in dat er naast aandacht voor rituele momenten zoals gebed en Bijbellezen ook sprake is van een levenswijze waarin de  christelijke waarden en normen zoveel mogelijk worden nageleefd.

Zeker voor mensen met een beperking is het belangrijk om een woonplek te bieden waar het veilig, gezellig en stabiel is en waar ze zichzelf in een beschermde omgeving verder kunnen ontplooien. Daarom is er gekozen voor een constructie waarin een  meewerkend echtpaar direct naast de woonvoorziening woont en het team van begeleiders aanstuurt. Hierdoor wordt de continuïteit in de zorg en begeleiding gewaarborgd. (Op dit moment vindt er nieuwbouw plaats, waardoor er tijdelijk op een andere manier invulling wordt gegeven aan de begeleiding. De intentie is om, zodra de nieuwbouw is gerealiseerd, weer met een meewerkend echtpaar te gaan werken.)

Tenslotte vinden we het ook belangrijk dat de zorg en begeleiding die geboden wordt van goede kwaliteit is. Dat betekent dat er gekwalificeerde medewerkers zijn, relevante ondersteuningsplannen en dat de begeleiding op een verantwoorde en professionele wijze wordt ingevuld.